Privacy verklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens Daan Tel | Training | Coaching | Consultancy van je verwerkt en waarom we dat doen. Theory Human is een merknaam van Daan Tel Training | Coaching | Consultancy.

Wij respecteren jouw privacy en doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Ons streven is om onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar te maken. We houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt en gaan vertrouwelijk met deze gegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en relaties worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

1. Verantwoordelijkheid

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat wij dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Daan Tel | Training | Coaching | Consultancy verzamelt en verwerkt van onze klanten, prospects, deelnemers en andere contactpersonen die persoonlijke gegevens met ons hebben gedeeld.

3 Welke gegevens verwerken wij en waarom?

3.1 Contact onderhouden en beantwoorden van vragen

Vanaf de start van een samenwerking, ongeacht of er al sprake is van een betaalde opdracht, ontvangen wij veel persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de opdrachtgever of van de persoon zelf. Deze persoonsgegevens worden via email of nummerherkenning verstrekt en deze worden opgeslagen in onze emailadministratie en contactadministratie, met als doel om op de korte termijn uitvoering te kunnen geven aan de lopende opdracht en tevens om een lange termijnrelatie te onderhouden. Het gaat hierbij om de naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele functietitel. Na een periode van twee jaar waarin er geen contact is geweest worden de persoonsgegevens uit onze administratie verwijderd.

3.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van onze samenwerkingsovereenkomsten.

Wanneer het een samenwerking betreft op gebied van een opdracht en er een financiële transactie is uitgevoerd, dan worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Dit in verband met de richtlijn binnen de wetgeving om financiële gegevens te bewaren. Na deze periode van zeven jaar en er geen sprake meer is van een lopende (klant)relatie worden de persoonsgegevens verwijderd uit de database.

3.3 Inschrijving voor ontvangen blog / artikelen

Wat houdt dit doel in? Op deze site kan je je inschrijven om  blogs en artikelen te ontvangen. Wanneer je je gegevens op de website achterlaat, verstrek je actief persoonsgegevens aan ons. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om automatisch een melding te geven wanneer we een nieuw artikel plaatsen op onze website.

Welke informatie gebruiken wij voor dat doel? Om automatische meldingen te sturen worden de ingevoerde emailadressen opgeslagen. Deze emailadressen worden voor geen andere doeleinden gebruikt.

3.4 Nieuwsbrieven

Wat houdt dit doel in? Wij kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven die je kunnen informeren over ontwikkelingen en ideeën waarvan we denken denk dat jij daar nieuwsgierig naar bent.

Welke informatie gebruiken wij voor dat doel? Als ik (Daan Tel) via LinkedIn met je verbonden ben en je hebt op LinkedIn je contactgegevens openbaar gemaakt, dan ga ik ervan uit dat ik die mag gebruiken om je te benaderen. Daarnaast kan ik de contact-informatie gebruiken die ik tijdens onze lopende samenwerking heb ontvangen (zie 3.1 en 3.2).

3.4 Opgenomen klantgesprekken

Voor onze training- en coachactiviteiten maken wij, in overleg met opdrachtgevers, gebruik van opgenomen klantgesprekken. Het doel van het opnemen van deze gesprekken is om deelnemers aan de training bewust te maken van het effect van hun communicatie op de klant. De opgenomen gesprekken worden aan ons verstrekt door de opdrachtgever en door de deelnemers aan de training. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaken en naleven van de (vaak specifieke) juridische- en bedrijfsrichtlijnen die er zijn voor het mogen opnemen en beluisteren van deze gesprekken. In de samenwerkingsovereenkomst spreken we af wat dat betekent voor de manier waarop wij om mogen gaan met deze gesprekken.

Gedurende de looptijd van een traject slaan wij de gesprekken op en wij verwijder de gesprekken nadat een traject is afgerond. De naamgeving van de geluidsbestanden zal vrij zijn van persoonsgegevens van de klant van onze klant.

4 Verstrekking aan derden

Ter ondersteuning van onze eigen dienstverlening werken wij samen met een aantal externe partijen zoals een webhostingpartij, een automatiserings-dienstverlener en een accountant. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treffen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

5 Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Daan Tel Training | Coaching | Consultancy bewaart de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

6 Corrigeren of verwijderen van jouw gegevens

Op verzoek kunnen wij je inzage geven in de opgeslagen persoonsgegevens of je een overzicht van je persoonsgegevens sturen. Hiervoor kun je ons bereiken via daan@daantel.nl. Wij willen je vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt te zijn met de geldende wet- en regelgeving, zullen wij je gegevens corrigeren of verwijderen. Wij kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen. 

7 Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 10 juni 2020.